Managerul Institutului de Psihiatrie Socola Iași, atacat “gratuit” în presa locală

Odată cu instalarea noului manager al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, domnul Bogdan Șaramet, a fost sistat și un contract de servicii semnat de către vechiul manager al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, Oprișanu Ovidiu Gabriel, cu publicația “Bună Dimineața Iași”. După acest moment, potrivit actualului manager, au început imediat și atacurile în cascadă împotriva instituției pe care o conduce domnul Bogdan Șaramet.

După sistarea contractului dintre Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și S.C. Word Press Design S.R.L., firma folosită de publicația “Bună Dimineața Iași” pe post de prestator de servicii în respectivul contract, managerul Bogdan Șaramet devine ținta unui lung șir de atacuri de-a lungul anului 2020: începând de la acuzații legate de neasigurarea căldurii pentru pacienți și personalul medical, acuzații legate de restructurarea de personal, până la alocarea unor contracte privind renovarea unor clădiri ale institutului, actualul manager a devenit ținta “preferată” a publicației “Bună Dimineața Iași” după ce acesta a decis să nu mai continue contractul semnat de către predecesorul său.

Publicăm pe această cale un drept la replică din partea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași solicitat publicației “Bună Dimineața Iași” și neacordat de repectiva publicație, potrivit conducerii institutului:

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApp pentru a primi postările noastre și acolo.


libris.ro

“Către: Redacția Bună Dimineața Iași

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași, reprezentat prin Bogdan-Adrian Şaramet, în calitate de manager, ca urmare a articolului „Cine împarte, parte își face la SOCOLA! Cum a împărțit posturile de conducere troica TURLIUC, PREPELIȚĂ, ȘARAMET”, semnat I. Marcu și publicat în data de 19.11.2020 în cotidianul Bună Dimineața Iași și pe pagina de internet www.bunadimineataiasi.ro, prin prezenta vă solicităm publicarea următorului drept la replică:

În urma parcurgerii articolului „„Cine împarte, parte își face la SOCOLA! Cum a împărțit posturile de conducere troica TURLIUC, PREPELIȚĂ, ȘARAMET”, publicat în data de 19.11.2019 pe www.bunadimineataiasi.ro și semnat I. Marcu, am constatat că acesta conține informații greșite, prezentate cu rea credință, menite să discrediteze conducerea Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași, dar și Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Informațiile sunt prezentate tendențios și în lipsa publicării concomitent a unui punct de vedere din partea Institutului sunt contrazise de articolele de lege în vigoare la această dată, fapt care ne arată că suntem în prezența unei încălcări grave a normelor dentologiei profesionale, așa cum sunt ele prezentate în Codul dentologic al ziaristului, adoptat de Clubul Român de Presă, și în Codul Dentologic al Jurnalistului, elaborat de organizațiile membre în Convenția Organizațiilor de Media.

În privința afirmațiilor făcute în articolul menționat, arătăm că acestea au fost prezentate într-un mod voit eronat, fapt care demonstrează că susținerile din cuprinsul articolului au caracter tendențios și sunt prezentate cu rea-credință, în scopul defăimării Institutului și a conducerii acestuia, urmărindu-se prezentarea Institutului și a conducerii acestuia într-o lumină negativă. Afirmațiile defăimătoare făcute în articol nu corespund realității și depășesc limitele libertății de exprimare.

Astfel, conform articolului 13 din ORDINUL nr. 1384 din 4 noiembrie 2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, managerul „deleagă unei alte persoane funcția de șef de secție, de laborator și de serviciu medical, pe o perioadă 2 de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condițiile legii, pentru ocuparea acestor funcții nu se prezintă niciun candidat în termenul legal”.

De asemenea, conform art. 185, aliniatul 5, din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, „La numirea în funcție, șefii de secție, de laborator și de serviciu medical vor încheia cu spitalul public, reprezentat de managerul acestuia, un contract de administrare cu o durată de 4 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatorii de performanță asumați.

Contractul de administrare poate fi prelungit la expirarea acestuia pe o perioadă de 3 luni, de maximum două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției. Contractul de administrare poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale sau în cazurile prevăzute de lege.

Evaluarea este efectuată pe baza criteriilor de performanță generale stabilite prin ordin al ministrului sănătății, precum și pe baza criteriilor specifice și a ponderilor stabilite și aprobate prin act administrativ al conducătorilor ministerelor sau instituțiilor cu rețea sanitară proprie, al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean sau prin hotărârea senatului universității de medicină și farmacie, după caz.

În cazul în care la numirea în funcție șeful de secție, de laborator sau de serviciu medical se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate sau de conflict de interese în termen de maximum 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de administrare este reziliat de plin drept”.

Așadar, având în vedere cele mai sus menționate, precum și faptul că dna dr. Dorina Donciu a îndeplinit vârsta legală de pensionare, la Secția Psihiatrie I Acuți din cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași a fost numită șef secție interimar dna dr. Dania Radu, cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare. De asemenea, facem mențiunea că la ședința din data de 30.10.2020 a Consiliului de Administrație al Institutului de Psihiatrie Socola” Iași, ședință în care s-au avizat prelungirea contractelor de administrare ale șefilor de secții și numirea unui șef de secție în cadrul Secției Psihiatrie I Acuți în persoana doamnei dr. Dania Radu, medic primar psihiatrie, domnul conf. dr. Șerban Turliuc, membru în Consiliul de Administrație, NU A VOTAT!

În ceea ce privește, organizarea concursului pentru ocuparea funcției de medic șef secție în cadrul Secției Clinice Psihiatrie VII Acuți, acesta se poate realiza în condițiile OUG 186/2020, publicată în Monitorul Oficial din data de 28.10.2020, care, la articolul 7, spune:

„Articolul 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 11 Pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea și în coordonarea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcționari publici sau personal contractual 3 care îndeplinesc cerințele de ocupare stabilite în fișa postului și în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, și criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătății se face prin ordin al ministrului sănătății și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă. Numirea în cadrul unităților aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătății se face prin act administrativ al conducătorului instituției sau al unității angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcții, și încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă”.

De asemenea, în cazul dnei. dr. Cesara Botezatu, șef secție interimar al Secției Psihiatrie VIII Acuți, facem precizarea că acesteia nu i-a expirat perioada de interimat pentru a se putea organiza concurs pentru șefia secției! Așadar, publicarea articolului constituie un demers prin care se aduce atingere uneia dintre cele mai importante valori ale vieții sociale, protejate de legislația internă și de cea la nivel european prin reglementări cu caracter de principiu, și anume dreptul la demnitate „(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale. (2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane (…)”.

În articolul publicat nu poate fi vorba de prezentarea unui adevăr obiectiv cât timp nici măcar nu s-a încercat publicarea unor informații credibile a căror autenticitate să fi fost verificată cel puțin prin solicitarea unui punct de vedere din partea conducerii Institutului.

Mai mult, la adresa BDI00127, trimisă în după-amiaza zilei de 18.11.2020, nu s-a așteptat termenul legal pentru furnizarea unui răspuns, fapt care denotă, dacă mai era nevoie, caracterul rău-voitor al articolului. În plus, în articolul menționat a fost dată o interpretare proprie unor articole de lege al căror conținut este cât se poate de clar și nu suportă denaturări de genul celor prezentate de dumneavoastră pe www.bunadimineataiasi.ro.

Nedepunerea unor minime diligențe pentru verificarea corectitudinii afirmațiilor prezentate dovedește pe deplin lipsa-bunei credințe, demersul jurnalistic constând de fapt în emiterea unor judecăți de valoare, cu scopul de a pune într-o imagine nefavorabilă întreaga conducere a Institutului, afectând demnitatea, onoarea, autoritatea în fața salariaților Institutului, reputația în legătură cu exercitarea funcției sale publice, moralitatea și, per ansamblu, imaginea și prestigiul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iași.

Persoanele fizice menționate în articol se bucură, ca orice cetățean al României, de o serie de drepturi și libertăți pe care aveți obligația de a le respecta. Un articol de felul celui publicat de cotidianul dumneavoastră are natura de a aduce grave lezări personalității umane, demnității, onoarei și reputației acestora, or art. 1 alin. (3) din Constituția României prevede faptul că demnitatea omului este o valoare supremă și garantată.

Exercitarea libertății presei comportă totuși „obligații și responsabilități”, care dobândesc o semnificație deosebită atunci când sunt în joc reputația și drepturile semenilor. Jurnaliștii nu se pot prevala de garanția oferită de articolul 10 din CEDO decât 4 cu condiția să acționeze „cu bună credință, astfel încât să furnizeze informații exacte și demne de încredere, respectând deontologia jurnalistică”.

Vă aducem la cunoștință că nerespectarea drepturilor persoanelor fizice și juridice menționate poate atrage răspunderea civilă a celor responsabili, iar libertatea de exprimare nu este un drept absolut; într-o societate democratică libertatea unei persoane se termină acolo unde începe libertatea altei persoane.

Faptul că ați ales să publicați acest articol naște prezumția irefragabilă că aveți ca scop prejudicierea imaginii, reputației, demnității persoanelor amintite și urmăriți supunerea lor oprobriului, pe nedrept. Date fiind cele prezentate mai sus, vă anunțăm că ne rezervăm dreptul de a vă acționa în instanță în cazul în care nu veți lua toate măsurile necesare pentru corectarea situației pe care dumneavoastră ați creat-o.

Concluzionând, vă solicităm ca pe viitor să țineți seama de cele prezentate mai sus și să procedați dumneavoastră înșivă la respectarea prevederilor legale consfințite la nivel național și internațional. Cu respect, Manager, Jurist, Adrian Bogdan Şaramet C.j. Corneliu Prepeliță”

Nota noastră: Sâmbătă, 21 noiembrie 2020, ne-am deplasat la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași și am discutat cu domnul Bogdan Șaramet, managerul institutului și cu domnul Corneliu Prepeliță, juristul institutului, după ce am sesizat în presa locală un articol din care reieșea că atât pacienții cât și cadrele medicale sunt ținuți într-un “frig crunt”. După ce am vizitat mare parte din corpurile de clădiri ale institutului, inclusiv “hala cazanelor”, am constatat că există căldură atât pentru cadrele medicale cât și pentru spațiile unde sunt ținuți pacienții.

Mai mult, permițându-ni-se accesul în clădirea centralei termice a institutului, am aflat niște aspecte interesante de la fochistul care asigura buna funcționare a cazanelor: până la actualul manager, vechile conduceri nu au fost preocupate de repararea și de buna întreținere a cazanelor, și implicit nici de condițiile în care își petreceau iarna pacienții și cadrele medicale. În curte, în imediata apropiere a centralei termice, zăceau câteva cazane ruginite care nu au mai putut fi recondiționate. Înăuntru, în centrala termică, vechiul se îmbina cu noul, un tablou cu Nicolae Ceaușescu vegehea de pe un perete cum vechile tehnologii se îmbină cu noile tehnologii: niște cazane antice, care or fi văzut multe la viața lor, țineau companie unor cazane și instalații moderne de termoficare. Dar important era că era căldură, atât pentru cadrele medicale, cât și pentru pacienți…


Galerie Foto:

[envira-gallery id=”112487″]

Abonează-te și la canalul nostru de WhatsApppentru a primi postările noastre și acolo.


Abonează-te acum la canalul nostru de Telegram Glasul.info, pentru a fi mereu la curent cu cele mai recente știri

Showing 1-8 of 13 Books

Istoria ilustrata a Transilvaniei

By: Ioan Bolovan, Ioan-Aurel Pop

O istorie generală a unei țări, a unei provincii sau a unei regiuni are obligația să recompună prezentul oamenilor care au trăit în trecut în funcție de rolul jucat de fiecare entitate, grupare, etnie, confesiune componentă. Dar, ca toate celelalte istorii, nici aceasta nu poate răspunde tuturor problemelor spinoase ale trecutului și prezentului Transilvaniei. Totuși, încearcă să explice, din perspectiva întregii

Ardealul. Tinuturile de pe Olt. Tinuturile de pe Mures

By: Silvestru Moldovan

Silvestru Moldovan face parte din acele generatii de romani ardeleni care stiau totul: vorbeau, citeau si scriau in romana, maghiara si germana, ceea ce le-a creat libertatea de a se misca in orice regiune a Principatului, de a sta de vorba cu oricine in limba aceluia si de a cunoaste cel putin trei culturi. Asemenea intelectuali au rasarit din pamantul

Dictionarul numirilor de localitati cu poporatiune romana din Ungaria

By: Silvestru Moldovan

Aceasta carte face parte din colectia Infoteca a editurii Scripta si reprezinta o reeditare dupa un secol a unui instrument lexicografic de baza pentru cultura romaneasca. Practic, este o imensa arhiva ordonata, care ofera informatie de prim interes in compartimente definitorii ale Transilvaniei istorice: populatie, asezaminte de cult, denumirea localitatilor in expresie romaneasca, maghiara si germana.

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat

By: Corvin Lupu

Romania 1989 - de la revolta populara la lovitura de Stat - Corvin Lupu

Oranki amintiri din captivitate

By: Dimitrie Bejan

Oranki amintiri din captivitate, ParinteleDimitrie Bejan

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei trădări naționale

By: Tiberiu Tudor

Tratatul cu Ucraina. Istoria unei tradari nationale - Tiberiu Tudor

Mihai Eminescu despre Unitatea Românilor

By: Gică Manole

Mihai Eminescu despre Unitatea Romanilor - Gica Manole

Scantei de peste veacuri

By: Dumitru Almas

Scantei de peste veacuri - Dumitru Almas
1 2


Drepturi de autor! Informaţiile publicate de glasul.info pot fi preluate de alte publicaţii online doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.


Glasul.info

Portalul Românilor de Pretutindeni - pledoarie pentru panromânism Contact: redactie@glasul.info

Lasă un răspuns

Next Post

Un renumit avocat avertizează: Poliția ar putea să intre în casele românilor fără decizie judecătorească

mar nov. 24 , 2020
Actualul guvern și președintele doresc să modifice legislația astfel încât să nu mai fie necesară o decizie judecătorească pentru ca organele de poliție să intre în case, avertizează cunoscutul avocat Diana Șoșoacă. „Legile nu pot trece în fața Constituției. Recomand fiecărui român să cumpere această mică carte și să o […]

Poate vă place și:

libris.ro